No4846模特tina甜仔大理旅拍白色轻透服饰配白长袜秀凹凸身材诱惑写真44P甜仔秀人网

No4846模特tina甜仔大理旅拍白色轻透服饰配白长袜秀凹凸身材诱惑写真44P甜仔秀人网

肾气焦者,真阴亏竭也。天地之间,六合之内,不离于五,人亦应之,非徒一阴一阳而已也。

凡此相反者,皆标本不同也。其入也,从阳部注于经,即自络入经之谓;其出者,从阴内注于骨,谓出于经而入于骨,即前少阳经“在阴者主出以渗于内”之义也。

合而言之,则春属木而主生,其化以风;夏属火而主长,其化以暑;长夏属土而主化,其化以湿;秋属金而主收,其化以燥;冬属水而主藏,其化以寒。 涩为血不调,故当病痹。

此其肝胆下充,气不能满,以故旋怒旋衰,怯之由然。在手者阳中之阳,谓手三阳经也。

惟方既有五味,不必再加乌梅。此不言胆而止言肝者,以脏气为主也。

皆任脉之穴,而治此督脉之病,虽分三脉,其所言治,但云督而不云任、冲,所用之穴,亦以任为督,可见三脉一体,督即任、冲之纲领,任、冲即督之别名耳。圣贤虑始之心,相符若此。

Leave a Reply